filosofisch

De gesel van Darwin

Wie zich afvraagt waarom de mens de aarde in moeilijkheden heeft gebracht en waarom hij zo moeilijk van koers kan veranderen moet dit polemische essay lezen. Het is gesteund op een brede waaier van kennis uit de biologische en de menswetenschappen. Naast de zoektocht naar wat er verkeerd is gelopen en de vraag naar de oorzaak, gaat er in dit werk veel aandacht naar de sociale en psychologische gevolgen voor de mens en worden er strategieën voor een duurzame toekomst geformuleerd. Met ‘de gesel van Darwin’ analyseert Mathieu Snykers op een moedige en volgehouden wijze de vele oorzaken die

God én Darwin

Geloof en evolutietheorie - die bijten elkaar. Dat is wat veel mensen vandaag de dag denken. Geloof en wetenschap zijn met elkaar in conflict. Immers, creationisme en recentelijk Intelligent Design stellen dat God en Darwin elkaar niet verdragen. Als gelovige moet je kiezen tussen God of Darwin, tussen geloof of atheïsme. In dit boek stelt de theoloog Taede Smedes dat het dilemma waar creationisten en ID-aanhangers ons voor stellen vals is. Puttend uit zijn jarenlange onderzoek naar de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap legt hij helder uit wat creationisten en ID'ers willen, wat hun

Over voortplanting

Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De resultaten van dit project vonden hun neerslag in verscheidene geschriften, zoals Over dieren (waarin de mens overigens een prominente plaats inneemt) en Over voortplanting.   Het gaat Aristoteles om meer dan een louter empirisch observeren van de

Darwins gevaarlijke idee

In 1859 verscheen een van de belangrijkste boeken van de moderne tijd: The Origin of Species van Charles Darwin. De aardschok die de auteur met dit boek veroorzaakte trilt nog altijd na: het felle debat tussen de voor- en tegenstanders blijft voortduren. Hoewel geen zinnig mens de waarde van Darwins werk meer zal ontkennen, hebben biologen, filosofen en religieuze denkers krachtige argumenten in stelling gebracht tegen de evolutietheorie. Ook nu nog is Darwins idee, dat op zichzelf zo simpel is dat elk schoolkind het begrijpt, controversieel en voor sommigen zelfs gevaarlijk. In dit boek zet

God als misvatting

In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Richard Dawkins zijn scherpzinnige pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins bekritiseert het godsidee in al zijn vormen, van de door seks geobsedeerde tiran van het Oude Testament tot de heel wat minzamere (maar nog altijd onlogische) ‘Grote Klokkenmaker' van sommige verlichtingsdenkers. Hij laat geen spaan heel van de belangrijkste argumenten voor religie (het bieden van troost, het funderen van ethiek, etc.) en toont de grote onwaarschijnlijkheid van een opperwezen aan. Hij laat zien hoe religie oorlog voedt

Kapelaan van de duivel

'Moet u zich eens voorstellen wat voor boek een kapelaan van de duivel zou kunnen schrijven over de onhandige, verspillende, blunderende en gruwelijk gemene werken van de natuur.' Dit schreef Darwin in 1856 aan een vriend. Maar, hoe gruwelijk en onhandig ook, willekeurig zijn de evolutionaire processen allerminst, zo laat Richard Dawkins zien in zijn even nuchtere als helder onderbouwde werk. Kapelaan van de duivel is een veelzijdig boek. Dawkins schrijft over zijn bewondering voor Darwins werk tegen de klippen van het geloof op, over de fouten van het jurysysteem in de rechtspraak, over zijn

Een regenboog ontrafelen

Met zijn boek God als misvatting rekende Richard Dawkins af met het geloof als middel om de werkelijkheid te begrijpen. Maar God is niet de enige bedreiging van de wetenschap en van het gezonde verstand. Ook de belangstelling voor astrologie, homeopathie en andere pseudowetenschappen blijft Richard Dawkins een doorn in het oog. Waarom wil de mens zo graag bedrogen worden door sprookjes en mythen? De vraag stellen is hem beantwoorden: de mens wil graag verleid worden door mooie verhalen. Er is geen enkele reden om daarvoor het terrein van de wetenschap te verlaten want Een regenboog ontrafelen

Evolutionair denken

Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2007 voor het meest prikkelende filosofieboek Typerend voor wetenschappelijke doorbraken is dat ze talloze nieuwe vragen oproepen, voorheen gescheiden onderzoeksgebieden bijeenbrengen en, niet in de laatste plaats, ons wereldbeeld voorgoed veranderen. Dit geldt bij uitstek voor de evolutietheorie. De conceptuele aardverschuiving die Darwin in gang heeft gezet, ondermijnt tal van gevestigde waarheden over wie wij zijn en waar we vandaan komen. Vandaag de dag, 150 jaar na de publicatie van Darwins meesterwerk The Origin of Species, zijn de vele implicaties van

Dawkins als misvatting

De bekende theoloog Alister McGrath maakt korte metten met God als misvatting van Richard Dawkins. Een wereldwijde bestseller, maar gebaseerd op vooroordelen en onwetendheid over religie. Met verve weerlegt McGrath de belangrijkste stellingen van Dawkins, bijvoorbeeld dat geloof kinderachtig en irrationeel is, dat de wetenschap God overbodig heeft gemaakt en dat religies tot geweld leiden.