Xenophanes van Colophon

Griekse natuurfilosoof uit de 5e en 6de eeuw voor onze jaartelling. Hij is een van de grondleggers van het moderne natuurwetenschappelijke denken, want hij stelde dat ware kennis alleen kan worden verkregen door empirisch onderzoek en door verstand en zintuigen te gebruiken (daarmee wees hij mythologie en religie af als bron van kennis). Hij gaf als eerste een correcte interpretatie van fossielen, die hij als versteende afdrukken van organismen beschouwde. Daarom kan men hem als een voorloper zien van de paleontologie.