Creationisme en intelligent design

Harun Yahya: waarover gingen de lezingen die zijn team in België georganiseerd heeft?

Kersen plukken in de Koran Over Harun Yahya en wetenschappelijke mirakels in de Koran auteur Pieter Peyskens   In het weekend van 13 tot 16 oktober 2011 streken in België een aantal vertegenwoordigers van de notoire islamcreationist Harun Yahya neer. In Leuven, Brussel, Charleroi en Gent vonden zogenaamde Harun Yahya Conferences plaats: evenementen waarbij door middel van voordrachten, een handvol tentoongestelde fossielen en een aantal religieuze boekenstandjes de radicaal anti-evolutionaire visie van Yahya aan de man wordt gebracht. Wij waren erbij in Gent en werden vergast op een lezing

Wat omvat de wig strategie van intelligent design?

DE WIG AAN HET WERK: Hoe Intelligent Design-creationisme zich een “wig” baant naar de culturele en academische wereld Dr. Barbara Forest   1. Inleiding Als we onze eigen tijd begrijpen, zullen we weten dat we de realiteit van God zouden moeten erkennen door de dominantie van het materialisme en het naturalisme uit te dagen. Met de hulp van vele vrienden heb ik een strategie ontworpen om dit te doen… We noemen onze strategie de “wig”. – Phillip E. Johnson [1] Met een elegante metafoor beschrijft Phillip Johnson de strategie van de wig: een strategie die moet helpen om intelligent design

Wat is de Atlas of creationism van Harun Yahya?

  In 2007 kregen West-Europese scholen, universiteiten en instituten gratis – normale kostprijs 75 euro – en ongevraagd een indrukwekkend boek van 800 pagina’s toegestuurd met als titel Atlas of creation. De uitgever is Global Publishing in Istanbul.   De auteur van de ‘atlas’ heet Harun Yahya, pseudoniem voor de in Istanbul wonende Turk Adnan Oktar. Sinds een twintigtal jaar produceert hij ontzettend veel boeken en artikelen, maakt hij video’s en dvd’s en heeft hij een levendige website. Het is zijn doel het Turks (of islamitisch) creationisme zo breed mogelijk te verspreiden. De boodschap

Is het christelijk geloof verenigbaar met de evolutietheorie?

Dat kan toch geen toeval zijn! Achtergronden en kritische kanttekeningen bij intelligent design   ‘Eén op de vijf Belgen gelooft niet dat de mens van aap afstamt. Liever aards paradijs dan naakte aap’, blokletterde De Morgen in zijn editie van 11 augustus 2006. Gedurende de laatste vijftien jaren is dit percentage gestegen met 6 %, terwijl het aantal voorstanders van de evolutieleer vooruitging met 4% (74% is voorstander van de evolutieleer, 21% is tegen en 5% is onbeslist). Volgens Prof. Johan Braeckman, filosoof van de Universiteit Gent, – aan het woord in datzelfde artikel – is deze

Wat schort er aan het argument van de ‘onherleidbare complexiteit’?

Creationisten beweren dat sommige biologische systemen te ingewikkeld zijn om verklaard te worden aan de hand van evolutie door natuurlijke selectie. Het oog bijvoorbeeld zit zo ingenieus in elkaar dat het enkel door een goddelijke schepper kan ontworpen zijn. Aanhangers van de theorie van intelligent ontwerp, een recente stroming binnen het creationisme, menen zelfs dat zij over een objectief criterium beschikken om de mogelijkheid van evolutie door natuurlijke selectie uit te sluiten. Dat argument baseert zich op de zogenaamde ‘onherleidbare complexiteit’ van biologische systemen. Michael

Wat zijn de ware aard en belangen van aanhangers van creationisme en intelligent design?

Inzicht verwerven in de ware aard en belangen van de beweging van voorstanders van intelligent ontwerp en creationisme 1. Inleiding: Wat staat er op het spel in de onenigheid over intelligent ontwerp? Met deze verhandeling wens ik licht te werpen op de beweging rond intelligent ontwerp (intelligent design, vanaf nu ID of ID beweging genoemd), een beweging die ik, om redenen die ik hieronder zal uiteenzetten, de beweging van voorstanders van intelligent ontwerp en creationisme noem. In het bijzonder zal deze verhandeling de organisatie van de ID beweging bekijken, haar historische en

Hoe denken moslims over evolutietheorie en creationisme?

INLEIDING Dit jaar (2009) is het 150 jaar geleden dat Charles Darwin zijn 'On The Origin of Species' schreef en daarmee de basis legde voor de moderne evolutietheorie - een gelegenheid om een Koran Notitie aan het thema te wijden, met de bedoeling de diversiteit aan opinies over de evolutietheorie te verkennen. Anders dan de Bijbel, die een gedetailleerd scheppingsverhaal bevat, is de Koran terzake vrij vaag. Het wekt dan ook geen verbazing dat er bij muslims een brede waaier van houdingen ten aanzien van de evolutietheorie bestaat, gaande van een volledig aanvaarden tot een volledig verwerpen

Wat hebben creationisten te zeggen over austropithecinen?

In 1950 publiceerde Wilfred Le Gros Clark een paper die de vraag of australopithecinae apen zijn of niet definitief uitklaarde. Hij verrichte een morfologische studie (gebaseerd op de vorm en de functie) van tanden en kaken omdat deze het grootste deel van het fossiele bewijs uitmaken. Door de studie van fossielen van mensen en moderne apen, kwam Le Gros Clark naar voor met een lijst met elf consequente verschillen tussen mensen en apen. Kijkend naar A. africanus en robustus (de enige australopithecinae tot dan toe gekend), vond hij dat zij meer mensachtig dan aapachtig waren in elk kenmerk

Wat is intelligent ontwerp (kort antwoord)?

Deze tekst werd geschreven op vraag van het Masereelfonds. Het creationisme is nog steeds in opmars. Honderdvijftig jaar geleden zette Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteen in zijn boek Over de Oorsprong van Soorten. Vandaag willen miljoenen mensen, zowel in de christelijke als de islamitische wereld, de evolutietheorie naar het rijk der fabelen verwijzen. Nochtans is er geen enkele goede reden om te twijfelen aan de basisaspecten van de theorie. Het creationisme evolueerde de voorbije decennia, om te ontsnappen aan de kritiek dat het niet wetenschappelijk maar religieus

Wat is intelligent ontwerp (Intelligent Design)?

Intelligent Ontwerp: wetenschappelijk steriel, filosofisch futiel Intelligent Design, in het Nederlands Intelligent Ontwerp, is een geloofsovertuiging die wortelt in de eeuwenoude natuurtheologische traditie. De natuurtheologie gaat terug tot het werk van Plato, Aristoteles, de middeleeuwse kerkvaders en talrijke auteurs die in de loop van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw het ontwerpsargument telkens weer herhaalden. Vaak schreven ze ook hele passages letterlijk van elkaar over, zonder bronvermelding. In de hedendaagse literatuur verwijst men vaak naar het boek Natural Theology