Algemeen

Waarom gebruikt men beter niet de term darwinisme om evolutietheorie aan te duiden?

Geen “darwinisme” alstublieft!   Sinds het Darwinjaar (2009) wordt er veel over evolutie gesproken en geschreven, zowel door leken als experts. Helaas worden daarbij heel vaak de termen “darwinisme” en “evolutionisme” gebruikt. Beide worden dan vaak tegenover “creationisme” geplaatst. Zelfs eminente evolutiebiologen als Richard Dawkins en Jerry Coyne hebben het vaak over darwinism. Met beide termen heb ik grote moeite en ik gebruik ze daarom ook niet. Hieronder zal ik proberen uit te leggen waarom ik vind dat we van deze termen af moeten.   <^p>Mijn eerste probleem met zowel darwinisme als

Hoe kunnen we biologische evolutie definiëren?

Bij de meeste niet-wetenschappers lijkt nogal wat verwarring  te bestaan over de exacte definitie van biologische evolutie. Deze verwarring is voor een groot deel wellicht te wijten aan het onvermogen van wetenschappers om het grote publiek echt doeltreffend te bereiken, maar ook deels aan de onduidelijkheid die onder wetenschappers zelf heerst over hoe zo’n belangrijke term precies te definiëren valt. Wanneer we het over evolutie hebben, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het bestaan van evolutie enerzijds en verschillende theorieën over het mechanisme van evolutie

Wat is evolutie?

Dit is een kleine vraag, maar met een antwoord dat niet zo klein is. Maar om het in één korte definitie te gieten, kan je evolutie (en dan bedoel ik de evolutie die dieren en planten en zo kennen) beschrijven waarbij het voldoet aan de volgende eigenschappen: het is een natuurlijk proces dat aan de basis ligt van het ontstaan van soorten organismen (planten, dieren, bacteriën, schimmels, ... en mensachtigen); het is het eindresultaat van twee tegenwerkende natuurlijke krachten: variatie en selectie; natuurlijke variatie ontstaat door het spontaan optreden van foutjes in de genetische code

Wat is levende materie?

WAT IS LEVENDE MATERIE? Bovenstaande vraag wordt zoals alles in alle natuurwetenschappen operationeel en zeker niet ontologisch behandeld. Het ‘is’ in de titel wordt dus in een experimentele context gedefinieerd; het hengelt niet naar het wezen van levende materie in ontologische zin. Men heeft lang gedacht dat aan dode materie (allerlei soorten moleculen die in niets afwijken van de fundamentele fysico-chemische wetten) waaruit levende materie wordt opgebouwd iets moest worden toegevoegd zodat ze levend kon worden. Voorbijgestreefde concepten zoals ‘entelechie’ en ‘vis vitalis’ verwezen

Wat is een evolutionaire aanpassing (adaptatie)?

Deze tekst werd vertaald met toestemming van de auteur. De oorspronkelijke Engelse versie is te vinden op http://www.anth.ucsb.edu/projects/human/epfaq/evpsychfaq_full.html Evolutionaire aanpassingen (adaptaties) lossen problemen op in verband met voortplanting, wat betekent dat aanpassingen een bepaalde functie hebben. Longen zijn een aanpassing, en hun functie is om gassen in en uit het bloed te transporteren. Spieren zijn een aanpassing, en hun functie is om kracht uit te oefenen in verschillende delen van het lichaam. De functie van ingewanden is (gedeeltelijk) om voedingsstoffen uit

Waarom is evolutie onvoorspelbaar?

Evolutie is onderworpen aan een groot aantal wisselwerkingen. Verscheidene genotypes binnen een populatie kunnen op verschillende wijze reageren op dezelfde verandering in het milieu en de omgeving. Veranderingen in de omgeving, zoals veranderingen in voedselwebben of klimaatsveranderingen, zijn weinig voorspelbaar. Een extreem voorbeeld hiervan kan de rol zijn die meteorietinslagen op aarde hebben gehad op de geschiedenis van het leven op aarde. Door de geringe mate van voorspelbaarheid van al deze omgevingsgebonden factoren is het weinig verwonderlijk dat de aard van de evolutionaire

Hoe neemt men evolutie waar?

Evolutie is moeilijk waarneembaar omdat het proces zich meestal afspeelt op tijdsschalen die verschillende ordes groter zijn dan deze van een mensenleven. We kunnen het bijvoorbeeld vergelijken met de bewegingen van de aardplaten. Zoals we de beweging van de aardplaten niet zomaar kunnen waarnemen, kan men het evolutieproces in de dagdagelijkse omgeving niet zomaar zien gebeuren. Dit neemt niet weg dat er duidelijke, ondubbelzinnige aanwijzingen beschikbaar zijn. Voor het bewegen van aardplaten is vulkanisme is duidelijke aanwijzing. Vergelijkbare aanwijzingen voor evolutie hebben twee aarden

Wat is het verschil tussen evolutie en evolutietheorie?

Dikwijls worden de termen ‘evolutie’ en ‘evolutietheorie’ door elkaar gehaald. Dit ligt mede aan de basis van de twijfel bij sommige niet-evolutie-biologen over het al dan niet algemeen aanvaard zijn van de evolutietheorie.   WAT IS ‘EVOLUTIETHEORIE’? De evolutietheorie steunt op de visie die Darwin had over het proces achter het ontstaan van soorten. Deze visie is ondertussen verfijnd door kennis over overerfbaarheid en de dynamiek van populaties van organismen. Kort samengevat stelt de evolutietheorie dat als gevolg van een natuurlijke selectie (in brede zin), bepaalde varianten van een

Welke misverstanden heersen er over evolutietheorie?

Creationistische argumenten tegen de evolutietheorie kunnen zeer overtuigend klinken. Een belangrijke reden hiervoor is dat ze beweren gericht te zijn tegen de evolutietheorie, maar bij nader inzien een verzameling misvattingen aanvechten die niets met deze theorie te maken hebben (en die mensen terecht als verwerpelijk beschouwen). Wat creationisten verstaan onder evolutie is vaak niet gelijk aan wat de evolutietheorie daadwerkelijk inhoudt. Omdat vele creationisten de theorie slecht begrijpen, richten ze hun pijlen vaak verkeerd en bekritiseren ze zaken die in feite niks met evolutie te

Is evolutietheorie een feit of een theorie, of beide?

Deze tekst is vertaald uit het Engels met toestemming van de auteur. De oorspronkelijke tekst bevindt zich op http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-fact.html Als niet-biologen spreken over biologische evolutie verwarren ze vaak twee verschillende aspecten van de definitie. Enerzijds is er de vraag of moderne organismen al dan niet geëvolueerd zijn uit oudere ancestrale organismen of indien moderne soorten doorgaan met veranderen over de tijd heen. Anderzijds zijn er vragen over het mechanisme van de waargenomen veranderingen... hoe vond evolutie plaats? Biologen beschouwen het bestaan van